That’s why so many Rednecks die in strange ways…

That’s why so many Rednecks die in strange ways…